Seq # 700050010

Arctiini Leach, 1915 Tribus

Last modified: Aug. 14, 2018, 10:02 a.m.


Details

Classification
Family: Erebidae > Subfamily: Arctiinae > Tribus: Arctiini
Vernacular names
/
Species in Belgium
20

Direct lower taxa

Seq. # Name Vernacular names
700310

Arctia Schrank, 1802

= Eucharia Hübner, 1820

= Hyphoraia Hübner, 1820

= Parasemia Hübner, 1820

= Ammobiota Wallengren, 1885

700340

Diacrisia Hübner, 1819

= Rhyparia Hübner, 1820

= Rhyparioides Butler, 1877

700350

Diaphora Stephens, 1827

= Cycnia sensu auct., nec Hübner, 1818

700370

Epatolmis Butler, 1877

700380

Phragmatobia Stephens, 1828

700400

Spilarctia Butler, 1875

700410

Spilosoma Curtis, 1825

700510

Callimorpha Latreille, 1809

= Panaxia Tams, 1839

700515

Coscinia Hübner, 1819

= Emydia Boisduval, 1829

700520

Euplagia Hübner, 1820

700530

Utetheisa Hübner, 1819

= Deiopeia Stephens, 1829

700540

Spiris Hübner, 1819

700550

Tyria Hübner, 1819

= Euchelia Boisduval, 1828

Species in Belgium

Loading species data, this may take some time...