Xanthia ochreago (Borkhausen, 1792) Species (synonym)

Last modified: Jan. 2, 2021, 10:26 a.m.


Details

Classification
Family: Noctuidae > Subfamily: Xyleninae > Tribus: Xylenini > Genus: Xanthia > Species: Xanthia ochreago
Vernacular names
/
Synonym of
Xanthia togata (Esper, 1788)
Status

Native