Zygaena hippocrepidis (Hübner, 1799) Species (synonym)

Last modified: April 23, 2019, 12:44 p.m.


Details

Classification
Family: Zygaenidae > Subfamily: Zygaeninae > Genus: Zygaena > Subgenus: Zygaena > Species: Zygaena hippocrepidis
Vernacular names
/
Synonym of
Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Status

Native