Salsola Host plant genus

From family: Chenopodiaceae

Host plant species for this genus: Salsola kali

Observed lepidoptera species

  • Scrobipalpa nitentella [Kwelderzandvleugeltje (NL), Common Sea Groundling, Coast Orache Miner (EN), Queller-Palpenmotte (DE)]